فرش دست باف<گلیم<گلیمچه<
 فرش های بیجار موجود در موزه آلمان

|+| نوشته شده توسط erfan در سه شنبه بیستم تیر 1391  |
 
 
بالا